Welkom op onze site

 

Fijn dat u een kijkje neemt op dewebsite van  het  Zevenaars  Comité voor het stedencontact.
Welkom  dus!

Deze website geeftt  informatieover het  stedencontact dat de  gemeente Zevenaar bijna 50 jaar geleden  heeft gesloten met  de steden Weilburg  in  Duitsland,  Privas in Frankrijk en Tortona in Italië..

 

De Zevenaarse gemeenteraad heeft besloten de stedenband met Tortona en Privas met ingang van1 januari  2008  te  beëindigen.

Zevenaar en Weilburg hebben toen afspraken gemaakt  over een nieuwe opzet van de  contacten tussen de inwoners en verenigingen..

 

De informatie op deze site heeft verschillende invalshoeken. Zo treft u onder meer onderdelen aan over

 

  • Het ontstaan van het  oorspronkelijke stedenverbond;

 

  • De praktijk c.q. de verwezenlijking van  de doelstelling;

 

  • De organisatie van het stedencontact  in  Zevenaar;

 

  • De jaarlijkse uitwisselingen voor jongeren en  volwassenen  en

        de vriendschapsbanden  tussen de diverse verenigingen  en  instellingen.

Nieuwtjes..

De website heeft ook een gastenboek en iedereen wordt van harte uitgenodigd daarvan gebruik te maken. Bijvoorbeeldd  om ook anderen te laten weten hoe je een uitwisseling hebt beleefd. Het kan te maken hebben met een reünie van stedencontactgangers of om de aandacht te vestigen op een activiteit van je vereniging met een zustervereniging.

Algemene informatie

 

Hoe is het allemaal begonnen?

 

Zevenaar is in 1965 toegetreden tot het  stedencontact.InI 1958 zijn Weilburg en Privas daarmee  begonnen. Dat had te  maken met een Frans-Duits  vriendschapsverdrag dat die twee landen na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hadden gesloten. Privas en Weilburg  vonden  na enige jaren dat het best goed zou zijn om er nog twee steden bij te halen. Zij spraken toen af dat Privas in Italië zou gaan kijken en dat Weilburg een Nederlandse stad zou benaderen. Tegelijkertijd was Zevenaar bezig om zich te oriënteren over een stedenband. Dat liep toen via de Raad van Europa in Straatsburg. Privas had intussen Tortona gevonden (1963) en twee jaar later klikte het ook tussen Weilburg en Zevenaar.

De Zevenaarse gemeenteraad heeft  in  oktober 1965 besloten  om een stedenband  aan te gaan.

 Vanaf dat moment was er dus officieel sprake van het stedencontact Privas -Tortona - Weilburg - Zevenaar.

De gemeenteraad heeft in 2007 besloten dat de stedenband met Tortona enPrivas met  ingang van 2008 werd beëindigd.

Waarom een stedencontact?

 

In het voorstel dat destijds aan de gemeenteraad is uitgebracht werd allereerst gesproken over het nut van contacten met buitenlandse gemeenten voor het aankweken van een Europees saamhorigheidsbesef. Dat besef diende te worden gezien als een noodzakelijke aanvulling van het streven naar samenwerking en integratie in Europa. Het gemeentebestuur vond dat het tot haar taak behoorde de bevolking daarover voor te lichten en in dat verband werden de uitwisselingen gezien als een visuele voorlichting. Die contacten - zo werd verder nadrukkelijk gesteld - zijn vooral waardevol als zij zo breed mogelijk worden opgezet en als de bevolking daarbij zoveel mogelijk wordt betrokken.

 

De praktijk van het stedencontact.

 

Er zijn verschillende positieve kanten aan het stedencontact. Allereerst is daar de invulling van de doelstelling:

* Laat mensen uit Europese steden op de meest gewone manier met

  elkaar  kennismaken, elkaar leren kennen.

* Geef hen de kans te ontdekken dat er gewoon verschillen bestaan

   tussen de manier van leven in bijvoorbeeld Weilburg en Zevenaar.

* Laat hen ook respect opbrengen voor die verschillende levensstijlen.

 

Met "op de meest gewone manier" wordt in het stedencontact vooral gedoeld op "zonder allerlei ingewikkelde verdragen en officieel gedoe", het moet vooral betrekking hebben op contacten tussen gewone mensen. Daarom is van het begin af aan ook bewust gekozen om de deelnemers in gastgezinnen (en dus niet in hotels o.i.d.) onder te brengen.

Welnu, die doelstelling wordt nu albijna 50 jaar  op een uitstekende manier inpraktijk gebracht  via de jaarlijkse  jongerenuitwisseling  en  de jaarlijkse bijeenkomst voor volwassenen.  Daarnaast  zijn er allerlei contacten tussen verenigingen.  Een ander positief punt is dat er steeds "nieuwe mensen" meedoen aan de verschillende activiteiten. Met andere woorden: het stedencontact blijft gelukkig niet beperkt tot een klein kringetje van mensen, maar heeft in de loop van de jaren breed ingang gevonden in alle lagen van de bevolking van de vier zustersteden.

Het is een waardevol punt dat jongeren die zelf eens hebben meegedaan aan een uitwisseling, als het ware in het stedencontact blijven hangen. Men ziet ze in een later stadium gastgezin worden en vervolgens worden het ouders van kinderen die ook weer mee gaan doen aan het stedencontact.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact

 

Het stedencontact wordt in Zevenaar uitgevoerd door het Zevenaars Comité voor het stedencontact. Dat is zogezegd een particuliere organisatie (een soort vereniging dus).

 

Vanaf het begin is daar bewust voor gekozen en de belangrijkste reden daarvoor was dat voorkomen moest worden dat het stedencontact "alleen maar iets zou worden van het gemeentehuis". Het stedencontact dient in de eerste plaats een activiteit van en voor de inwoners te zijn en geen toevallige hobby van het gemeentebestuur.

 

Dat uitgangspunt blijkt een schot in de roos te zijn. Mede door deze aanpak kreeg het stedencontact relatief snel een waardevolle plaats bij de Zevenaarse bevolking.

 

Het Comité voert dus alle taken uit die zich binnen het stedencontact voordoen. Het gemeentebestuur - dat de eindverantwoording blijft houden - stelt daarvoor jaarlijks een budget beschikbaar en aan het eind van elk jaar moet het Comité verantwoording afleggen over de besteding e.d. van dat budget.

Organisatie

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact bestaat uit de volgende personen:

 

- Jan Boerboom, K. de Jongstraat 19, tel. 525014.

- Theo Gijsberts, Oosteinde 154, tel. 525129.

- Geert Vos, Mendelssohnstraat 3, tel. 528963

- René Wijnbergen, Schepershof 75, tel. 528372.

 

Voor de organisatie van de jongerenuitwisselingen wordt het Comité geassisteerd door een aantal jongeren die eerder hebben meegedaan aan een uitwisseling.

 

Voor inlichtingen graag bij voorkeur contact opnemen met Jan Boerboom

mail: info@stedencontact.nl

 

Natuurlijk kan ook contact worden opgenomen met de overige leden van het Comité.

 

 

CONTACT meer weten
Uitwisseling
Jongeren
Volwassenen
Groepen

Bij de start van het stedencontact tussen Privas, Tortona, Weilburg en Zevenaar in 1966 is afgesproken dat elk jaar in één van de vier steden een jongerenuitwisseling wordt gehouden.

 

Het werd namelijk belangrijk gevonden dat de jongeren uit de vier zustersteden ieder jaar met elkaar in contact kwamen. In de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als het ware met eigen ogen te kunnen zien dat er concrete verschillen bestaan in de manier van leven. Dus dat "elkaar beter leren kennen" had ook de bedoeling om meer begrip te krijgen voor de verschillende levensstijlen in Europese steden en landen.

 

De jongerenuitwisseling heeft intussen dubbel en dwars bewezen dat zij een duidelijke en waardevolle bijdrage levert aan de doelstelling van het stedencontact. In meer dan 40 jaren hebben honderden jonge mensen uit de vier Europese steden met elkaar steeds een week lang opgetrokken, hun eigen wereld verruimd en allerlei waardevolle en toffe indrukken opgedaan.

 

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten  een andere, aangepaste opzet gemaakt. Zo wordt er een programma gemaakt dat meestal wordt opgebouwd rondom een bepaald thema.

 

De deelnemers worden nu ook in een centrale accommodatie ondergebracht. Zij doen mee op persoonlijke titel en bij de samenstelling van de delegaties wordt steeds de voorkeur gegeven aan "nieuwe mensen". Met andere woorden: heb je al een keer meegedaan dan kan het zijn dat je niet kunt deelnemen omdat zich voldoende "nieuwe mensen" hebben aangemeld.

 

Als de uitwisseling in Weilburg wordt gehouden krijgen de deelnemers een bijdrage in de reiskosten van 60%. De overige kosten - verblijf, organisatie e.d. - komen voor rekening van de organiserende gemeente.

 

Als Zevenaar aan de beurt is voor de organisatie van een uitwisseling doen veel jongeren, die eerder naar een bijeenkomst in een zusterstad zijn geweest, weer mee. Zij verblijven dan ook in de centrale accommodatie en/of werken mee aan de voorbereiding en uitvoering van het programma.

 

Ik wil mij opgeven als gastgezin voor de komende uitwisseling in september

Sinds de start van het stedencontact in 1966 wordt elk jaar een bijeenkomst voor volwassenen georganiseerd. Net als voor de jongeren werd het ook voor de volwassen inwoners van de zustersteden belangrijk gevonden dat men met elkaar in contact kwam. Dat "elkaar beter leren kennen" was in de eerste plaats bedoeld om op het menselijk vlak - dus zonder allerlei formele verdragen e.d. - gezamenlijk toe te groeien naar dat ene Europa. Tegelijkertijd realiseerde men zich dat de verschillende levensstijlen in de zustersteden niet moesten worden "weggemoffeld", maar dat het juist van waarde is om via de jaarlijkse bijeenkomsten aan elkaar te laten zien welke unieke kanten er zitten aan die verschillende manieren van leven.

 

Die doelstellingen worden nu al bijna 50 jaren in praktijk gebracht en nog steeds kan elk jaar worden geconstateerd dat ook de bijeenkomsten voor volwassenen een waardevolle bijdrage leveren aan de versteviging en verdere uitbouw van het stedenverbond. En misschien is het wel het belangrijkst dat de Zevenaarse delegaties bijna altijd een goede doorsnee vormen van de plaatselijke bevolking.

 

De uitwisseling wordt ieder jaar rond Hemelvaart (of in september) gehouden en duurt 3 of 4 dagen. De stad "die op bezoek komt" is vertegenwoordigd met een delegatie van ca. 15 personen.

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten een andere, aangepaste opzet gekozen.

 

Voor de bijeenkomsten wordt een programma gemaakt dat veelal een mix is van een kennismaking met de stad en zijn inwoners en het bezoeken van verschillende bezienswaardigheden. Het onderlinge contact van de deelnemers (in de leeftijd van ca. 21 - 60 jaar) staat daarbij steeds centraal

 

Alle delegatieleden worden altijd ondergebracht in gastgezinnen.

 

Iedereen die is geïnteresseerd in het stedencontact kan meedoen; het enige wat men hoeft te doen is reageren op de berichten die in de plaatselijke pers verschijnen.

 

Als Zevenaar "op bezoek gaat" in Weilburg bij de samenstelling van de delegatie steeds de voorkeur gegeven aan "nieuwe mensen". Deelnemers krijgen een bijdrage in de reiskosten van 40%.

 

Als Zevenaar aan de beurt is voor de organisatie van de uitwisseling kunnen belangstellenden zich opgeven als gastgezin en - uiteraard - meedoen aan het programma.

 

Ik wil mij opgeven als gastgezin voor de komende uitwisseling in mei

UITWISSELINGEN EN SUBSIDIE

 

In de loop van de jaren zijn talloze contacten ontstaan tussen groepen, verenigingen en instellingen in de verschillende zustersteden. Die contacten monden dan vaak uit in (jaarlijkse) uitwisselingen waarbij men bij elkaar op bezoek gaat en waarbij de gezamenlijke hobby of activiteit (bijvoorbeeld muziek, sport, sociaal-cultureel werk) of de vorm van het onderwijs de basis vormt voor de activiteiten.

 

De contacten tussen Zevenaarse en Weilburgse verenigingen zijn de laatste jaren flink verstevigd en/of uitgebreid. Dat komt onder meer door het feit dat de verenigingsstructuur in de twee steden veel op elkaar lijken. Het heeft ook te maken met de (relatief) korte afstand tussen de beide zustersteden.

 

Verenigingen en instellingen die contacten (gaan) onderhouden met zusterorganisaties in Weilburgkunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de organisatiekosten. De toekenning van zo'n bijdrage is ook afhankelijk van het aantal aanvragen dat jaarlijks binnenkomt. En: zo nodig wordt voorrang verleend aan nieuwe initiatieven.

 

Om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen dient in principe vóór 1 april van het jaar waarin de uitwisseling plaatsvindt een aanvraag te worden ingediend bij het Zevenaars Comité voor het stedencontact, K. de Jongstraat 19, 6904 BE Zevenaar.

 

Men kan natuurlijk ook nadere informatie inwinnen bij de secretaris van het Comité, Jan Boerboom, tel. 525014.

 

Ik wil mij opgeven als gastgezin voor de komende uitwisseling in september

10 mei

 

Stedenband Weilburg -Zevenaar.

Uitstekende en sfeervolle bijeenkomst in Weilburg.

 

Donderdag 10 mei jl. vertrok een 15-koppige Zevenaarse delegatie naar Weilburg voor de bijeenkomst van volwassenen. De organisatie had een mooi programma samengesteld waarbij ook aandacht werd besteed aan het 60-jarige jubileum van de contacten tussen Weilburg en Privas. Weilburg had ook haar andere partnersteden uitgenodigd.

 

Burgemeester Johannes Hanisch heeft de gasten welkom geheten en na deze ontvangst werd een tentoonstelling over Weilburg geopend in het Bergbau- und Stadtmuseum.

 

Vrijdag was er een excursie naar Frankfurt. Met de bus werd deze prachtige stad bezichtigd en daarna kon men de sfeervolle binnenstad bekijken. Een goed verzorgde Hessische maaltijd vormde het slot van deze mooie dag.

 

Zaterdag konden de deelnemers kiezen uit verschillende alternatieven. Er kon een wandeltocht worden gemaakt, er was een picknick bij het Bootshaus, een jeu de boules wedstrijd, bezichtiging van het Weilburgse slot etc..

's Avonds werd het jubileumfeest gehouden met toespraken van de delegatieleiders. Wethouder Carla Koers overhandigde hierbij ook het cadeau van de gemeente Zevenaar, een grafiek uit de Peter Stuyvesantcollectie. Na een gezellige avond was het goed rusten bij de gastgezinnen waar iedereen was ondergebracht.

 

Zondagmorgen om 10.00 uur was het tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren. Het werd een afscheid met een lach en een traan en met een staande ovatie hebben allen de organisatie bedankt voor een werkelijk geweldig weekend.

 

De Zevenaarse delegatie kijkt terug op een uitstekende en goed geslaagde bijeenkomst

 

 

 

 

13 maart

 

STEDENCONTACT ZEVENAAR-WEILBURG

 

Bijeenkomst volwassenen 2018

 

Het Duitse Weilburg organiseert dit jaar de bijeenkomst voor volwassenen. Deze wordt gehouden van 10 tot en met 13 mei a.s.

Zevenaar doet aan deze uitwisseling mee met een delegatie van 15 personen.

 

Het programma voor deze uitwisseling bestaat uit een interessante mix van een kennismaking met de stad en zijn inwoners en het bezoeken van verschillende bezienswaardigheden. Het onderlinge contact van de deelnemers uit de zustersteden staat daarbij steeds centraal.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan het 60-jarig jubileum van de stedenband Weilburg-Privas

 

Zevenaarse inwoners van ca. 21 jaar en ouder die aan de uitwisseling willen deelnemen, kunnen zich tot 10 april a.s. aanmelden bij Jan Boerboom, secretaris van het Zevenaars Comité voor het stedencontact. Zijn adres is K. de Jongstraat 19 en hij is bereikbaar via telefoonnummer 525014 of e-mail info@stedencontact.nl

Je kunt je ook inschrijven middels dit inschrijfformulier

 

De deelnemers ontvangen een bijdrage in de reiskosten.

Bij het samenstellen van de delegatie wordt nadrukkelijk de voorkeur gegeven aan "nieuwe deelnemers".

Verder wordt nog eens opgemerkt dat vooral de jongvolwassenen (ca. 25 – 35 jaar) worden uitgenodigd om mee te doen.

 

Zevenaar, 13 maart 2018.

 

 

20 februari

 

Geslaagde uitwisseling mavo 3-leerlingen

 

ZEVENAAR/WEILBURG - In de week van 6-9 februari waren vijftien mavo 3-leerlingen van het Liemers College te gast bij de Gagernschule in Weilburg. De groep stond onder leiding van de docenten Wilbert Landman en Paul Buser. Deze uitwisseling is in 2016 tot stand gekomen door aansporing van het Zevenaars Comité voor het stedencontact. Elk jaar komen de leerlingen bij elkaar in Zevenaar en Weilburg en het Liemers College ontvangt daarvoor een financiële bijdrage van het comité. In Weilburg zijn de leerlingen ondergebracht in gastgezinnen en zij namen deel aan lessen in de Gagernschule. Op het programma stonden ook een stadswandeling en een uitstapje naar Frankfurt. Op de foto ziet u hoe burgemeester Johannes Hanisch de groep heeft ontvangen. Met een voldaan gevoel over een goed geslaagde uitwisseling kwam men vrijdag weer terug in Zevenaar.

 

 

 

Uitwisseling TTV Zevenaar met TTV Drommershausen-Weilburg

 

In het kader van het stedencontact met Weilburg mocht tafeltennisvereniging Zevenaar een aantal tafeltennissers verwelkomen van TTV Drommershausen, een klein dorpje wat bij Weilburg ligt.

De groep stond onder leiding van oud burgemeester Hans-Peter Schick.

 

Daaraan voorafgaand heeft het Zevenaars Comité de gasten ontvangen en met hen een stadswandeling gemaakt, die weer voortreffelijk werd verzorgd door Wim van den Boom.

Aansluitend werd in de Stadsbrouwerij genoten van een heerlijke lunch.  Hans-Peter Schick was echt aangenaam verrast dat zijn oud-collega Jan de Ruiter hierbij ook aanwezig was.

Na een hartelijk welkom op maandagavond werd besloten om een toernooitje te spelen in de vorm van meerkampen. Deze meerkampen bestonden uit een mix van spelers uit Drommershausen en TTV Zevenaar.

 

 

Na de éérste ronden werden van elke poule de sterkste spelers in een hoofdronde geplaatst en mochten de wat mindere goden het in een troostronde opnieuw proberen. Als winnaar kwam uit de bus Lorenzo van TTV Drommershausen en Richard Obbes wist de 2e plaats te bemachtigen. Beiden waren blij met dit resultaat maar vonden het meedoen belangrijker dan het winnen. Dit gold overigens voor iedereen.

 

Het sportieve en leuke toernooi werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kantine. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de wedstrijden geëvalueerd en de diverse trofeeën uitgewisseld.

Iedereen was geweldig enthousiast en we mogen zeggen dat deze avond een succes was. En natuurlijk werden er afspraken gemaakt voor de return in Weilburg.

 

Met dank aan Henk Kemperman voor de zeer plezierige ontvangst!

 

UITWISSELING 2017 IN ZEVENAAR WAS VAN EEN GOED NIVEAU

 

 

Vrijdag 8 september jl. arriveerden rond het middaguur 15 Weilburgse gasten, die met koffie en gebak werden ontvangen bij de Griethse Poort. Na een toelichting op het programma door enkele mensen van het Comité gingen zij met hun gastgezinnen naar de privéadressen.

 

Aan het einde van de middag heeft het gezelschap een rondje Rijnwaarden gedaan. René Wijnbergen gaf daarbij in Lobith, op de kade in Tolkamer en bij de Bijland allerlei informatie over de geschiedenis van Lobith en Tolkamer. Ondanks het slechte weer, maar vooral dankzij het enthousiasme en deskundigheid van René kregen de deelnemers een goede indruk van de toekomstige uitbreiding van de gemeente Zevenaar.

Vervolgens ging het naar Thoen & Thans waar een overheerlijk buffet werd geserveerd.

Ook door de goede contacten tussen gasten en gastgezinnen werd deze eerste dag op een prima manier afgesloten.

 

Zaterdag ging het naar de Zandsculpturen in Garderen. Het is bijna niet te geloven wat mensenhanden van zand kunnen maken. Op basis van het thema "er op uit in eigen land"waren er allerlei mooie gebouwen, steden en attracties uitgebeeld. Iedereen heeft met volle teugen genoten. En ook al omdat de weersomstandigheden steeds aangenamer werden, werd het een zeer geslaagd uitstapje.

 

Zondag was er eerst een bezoek aan het programma van Muziekstad Zevenaar. In Ons Huis hadden Janny, Cecile, Marijke, Dorien en Inge intussen hun gebakken taarten klaar gezet en dat viel letterlijk en figuurlijk zeer in de smaak. Bij deze "uitzwaaibijeenkomst" waren de wethouders Tienke v.d. Werf, Toon Albers en Gerard Hendriksen ook aanwezig. In zijn toespraak benadrukte Gerard Hendriksen nog eens de zin en het nut van de stedenband. Weilburgs delegatieleider Joachim Walter bedankte de gastgezinnen en het Comité voor de fijne dagen en het goede programma. En als slagroom op de taart verraste dweilorkest Wij uut Zender, dat in Weilburg zo ongeveer is uitgeroepen tot "hun huisorkest", het gezelschap met een klinkende serenade.

 

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact kijkt met veel genoegen en tevreden terug op deze geslaagde en zinvolle uitwisseling.

 

 

Hans-Peter Schick neemt afscheid van Weilburg.

 

Vrijdag 30 juni jl. waren Jan Boerboom en Jan de Ruiter aanwezig bij het afscheid van Hans-Peter Schick als burgemeester van Weilburg. Namens het Zevenaars Comité voor het stedencontact hebben zij hem een pentekening geschonken van de Markt in Zevenaar rond 1700.

 

 

Hieronder volgen enige onderdelen van het artikel uit het Weilburger Tageblatt.

Danke“ – das ist am Freitag wohl das am häufigsten benutzte Wort im Bürgerhaus Waldhausen. Der Adressat: immer wieder Hans-Peter Schick. Mit viel Lob wird er aus dem Bürgermeisteramt verabschiedet.

 

In knapp drei Stunden verabschieden knapp 300 geladene Gäste sie einen „Macher und Planer“, „einen Visionär mit Weitsicht, Kreativität und Durchsetzungsvermögen“, wie es Dieter Boger ausdrückt. Es sind Attribute, die so oder so ähnlich von allen Rednern genutzt werden. Hessens Innenminister Beuth (CDU) beschreibt Schick als „verantwortungsvoll, integer und verlässlich“, „ein bürgernahes und geselliges Stadtoberhaupt“. Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz (SPD) bescheinigt dem 63-Jährigen, Impulse gegeben, Türen geöffnet und Menschen zusammengeführt zu haben. Aus seiner Sicht hat Schick sogar „die Stadt in einem Umfang verändert, umgebaut und modernisiert, wie es seit Graf Johann Ernst nicht geschehen ist“. Immer unter dem Leitmotto „Altes bewahren,

Neues schaffen“.

 

Innenminister Peter Beuth aus Wiesbaden bringt ein besonderes Geschenk mit. Weil Schick sich neben dem zeitraubenden Bürgermeisterjob auch noch über Jahrzehnte ehrenamtlich engagiert habe, heftet ihm Beuth das Hessische Verdienstkreuz am Bande an. „Was Sie geleistet haben, ist wirklich herausragend.“ Schick ist sichtlich gerührt.

 

Und was sagt Schick zum Ende? Eine menschennahe und soziale Politik, wirtschaftlich und wirksam, über alle Parteigrenzen hinweg zum Wohle aller Weilburger – so fasst er sein Credo zusammen. Er favorisiere den Dialog von Angesicht zu Angesicht, „nicht via unehrlicher Leserbriefe, unberechtigter Dienstaufsichtsbeschwerden oder gar dem digitalen Müllplatz“. In 24 Jahren habe er gelernt, dass man als Bürgermeister aushalten muss, dass der Bürgermeister immer schuld ist an allem Negativen.

 

Zum Schluss äußert Schick, der stets um gesellschaftlichen Zusammenhalt bemüht ist, den Wunsch, dass Weilburg eine neue Partnerschaft eingeht, „eine Partnerschaft der Hilfe und Solidarität mit einer Stadt in den Not- und Krisenregionen dieser Welt“.

 

Nun wird er sich auf seine Familie („mein Rückgrat“) und seine Ehrenämter konzentrieren. „Ich gehe dankbar, zufrieden und froh“, aber: „Ich würde es fürwahr wieder tun, ohne Wenn und Aber 24 Jahre für die Stadt Weilburg und ihre Menschen wirken“.

 

 

Dit is de nieuwe, 33-jarige burgemeester van Weilburg, Johannes Hanisch met zijn partner.

 

 

Nieuwsbrief mei 2017

 

Gemeente en het stedencontact

 

Enige tijd geleden hebben wij kennis gemaakt en overleg gevoerd met de waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen. Dat verliep in een aangename sfeer.

 

De heer Staatsen was geïnteresseerd, stelde zinnige vragen en gaf op bepaalde punten goede adviezen. Hij acht het van belang dat in de profielschets voor de nieuwe burgemeester ook wordt opgenomen dat deze geïnteresseerd moet zijn in en aandacht moet geven aan internationale betrekkingen. Daartoe behoort ook het grensgebied.

 

Het college heeft onze rapportage over de besteding van het budget 2016 en de jaarplanning voor 2017 goedgekeurd. In de brief die wij daarover hebben ontvangen staat een passage waar wij best trots op zijn en die ook "terugslaat" op de fijne medewerking die wij steeds ontvangen van gastgezinnen, verenigingen e.d.

Dit is die passage:

"U geeft aan dat u uw werk in 2016 weer met veel plezier heeft gedaan en erop vertrouwt dat dit ook in 2017 weer het geval zal zijn. Wij hebben er, gelet op uw lange staat van dienst en de wijze waarop u al vele jaren invulling geeft aan de stedenbandactiviteiten, alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn. Wij wensen u succes bij de voorbereiding van alle activiteiten die dit jaar gaan plaatsvonden".

 

 

 

 

Prijs voor stedenband Zevenaar en Weilburg

 

ZEVENAAR - Burgemeester Hans-Peter Schick van Weilburg mocht tijdens de 45e Paljas Revu in zaal de Buitenmolen de gelijknamige prijs van de Zevenaarse carnavalsvereniging in ontvangst nemen.

 

De Paljasprijs, een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor de Zevenaarse samenleving, is bedoeld voor de 50-jarige stedenband tussen Weilburg en Zevenaar.

 

Uitwisselingen

Erik Lamers, voorzitter van Paljas, las het juryrapport voor: „De vele uitwisselingen met alle geledingen van beide steden, langdurige vriendschappen en het besef dat we elkaar nodig hebben en kunnen versterken maakt de stedenband wellicht nog meer bijzonder. Dat dit al 50 jaar onafgebroken gebeurt en meegroeit met de tijdgeest maakt het alleen maar waardevoller. Zo bijzonder en waardevol dat we het bijna voor vanzelfsprekend zouden gaan nemen.”

 

Eenvoud en gezelligheid

„Laat de vriendschap tussen Weilburg en Zevenaar nog lang voortduren en mag het een voorbeeld zijn voor anderen, niet in grootsheid maar in eenvoud en gezelligheid. Het huidige Europa en de huidige Europeanen kunnen hiervan nog een hoop leren.”

 

De Paljasprijs bestaat uit een beeldje in de vorm van een paljas.

 

Bron: De Gelderlander

Der Weilburger steht!

 

 

Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de stedenband met Weilburg in Zevenaar had onze zusterstad een fruitboom als cadeau meegebracht.

Het is een zogeheten Weilburger en dat ras behoort tot één van de oudste appelbomen in Duitsland.

 

Afgelopen zaterdag hebben we deze Weilburger geplant bij het bakkershuisje aan de Slenterweg. Daarbij waren ook een aantal gastgezinnen en de wethouders Anja van Norel en Gerard Hendriksen aanwezig.

Ons Comitélid René Wijnbergen zorgde voor een vlekkeloze ceremonie protocolaire!

 

Zevenaar, 7.11.2016

 

 

Europese kunstenaars ontmoeten elkaar in Weilburg.

Zevenaar doet mee met vijf kunstenaars.

 

Van 2 tot en met 6 november a.s. is Weilburg het trefpunt van kunstenaars uit Privas, Quattro Castella, Zevenaar en Weilburg.

De circa 20 deelnemers werken dan individueel aan een kunstwerk dat uitdrukking geeft aan hun kijk op Europa.

Het is de bedoeling dat alle kunstwerken gezamenlijk worden tentoongesteld in de zustersteden van Weilburg, te beginnen in Zevenaar.

 

In het programma voor de bijeenkomst is uiteraard veel ruimte en tijd ingebouwd voor het maken van de kunstwerken. Daarnaast is er o.a. een bezoek aan een galerie en een jazzavond gepland en een bezichtiging van de binnenstad van Weilburg.

Alle buitenlandse deelnemers worden ondergebracht in gastgezinnen.

 

De Zevenaarse kunstenaars zijn afkomstig van c.q. verbonden aan de Volksuniversiteit Zevenaar. Fred Knippen, (collagist), en Michiel Claessen (schilder) maken gezamenlijk een kunstwerk.

Jelle Noordhuis schildert en Amber Berentzen maakt een werk over recycling/duurzaamheid. Madeleine Corbey geeft haar kijk op Europa vorm in een soort wereldbol van papier (pulp).

 

Zevenaar, 24.10.2016

 

 

50 jaar stedenband Zevenaar-Weilburg

Zeer geslaagde jubileumbijeenkomst in Zevenaar!

 

Nadat de 25-koppige delegatie uit Weilburg op vrijdagmiddag 16 september jl. was ontvangen in de Griethse Poort gingen de gasten en gastgezinnen 's avonds naar het afscheid van burgemeester Jan de Ruiter. Unaniem waren zij onder de indruk van het programma maar zeker ook over de wijze waarop het afscheid van, ook hun Jan, gestalte werd gegeven.

Zaterdag 17 september ging een groot deel van het gezelschap naar het Openluchtmuseum. Anderen vermaakten zich in Zevenaar en omgeving.

's Avonds was er in de Vida-studio's  een gezellig samenzijn. Er was een prachtige fotopresentatie van Ab Hendriks waarbij "de mens in het stedencontact" centraal stond. Gastheer Ronald Straatman had gezorgd voor een heerlijk buffet en er was een prima "stukske" muziek van de leraren van de muziekschool.

Een avond om met heel veel plezier op terug te kijken.

 

Zondag 18 september werd het jubileumweekend met een officiële bijeenkomst afgesloten in Het Musiater. Er werd gesproken door de Zevenaarse wethouder Tienke van de Werf, gedeputeerde Michiel Scheffer, Hans Peter Schick en Jan de Ruiter.

ProfessorJacco Pekelder van de universiteit Utrecht verzorgde een uitstekend presentatie over de samenwerking tussen Duitsland en Nederland met de mens als uitgangspunt. De Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar zorgde op een perfecte wijze voor de muzikale omlijsting met als hoogtepunt Jos Jansen op trombone. Het programma werd op een sublieme wijze door Niko Wiendels gepresenteerd.

Al met al kijken de Weilburgse  gasten, de uitstekende gastgezinnen en de organisatoren terug op een perfect geslaagd weekend!

Een van onze gasten tijdens het jubileumweekend was Hartmut Bock uit Weilburg. Hij heeft een zeer fraaie terugblik gegeven op de bijeenkomst. Het is echt de moeite waard om die te bekijken.

Ga daarvoor naar hartmutbock.wordpress.com/…/50-jahre-gemeinsame-staedtepa…/…

 

 

 

 

Wat staat er in oktober 2016 op het programma van het stedencontact.

In oktober vinden er in het kader van het stedencontact weer activiteiten plaats. Het Comité is daarbij betrokken als stimulator, verstrekker van een financiële bijdrage e.d.

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober is de dweilgroep WIJ uut Zènder weer te gast bij de Residenzmarkt In Weilburg. Ongetwijfeld zullen ze daar het publiek weer laten smullen van hun muzikale kunsten en het plezier dat zo eigen is aan WIJ.

 

Van 10 tot en met 13 oktober komen leerlingen van de Gagernschule uit Weilburg naar het Liemers College. Zij worden in gastgezinnen ondergebracht. Er is een leuk programma samengesteld door de docenten van het Liemers College. Men volgt enkele lessen, gaat naar het Openluchtmuseum en er is een fotospeurtocht door Zevenaar. En bij dat alles staat voorop:elkaar beter te leren kennen.

 

Helaas gaat de geplande uitwisseling van het Netwerk Chronisch Zieken niet door. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

 

 

 

 

MET VEERTIEN DERDEKLASSERS NAAR WEILBURG

 

Een groep van veertien derdeklassers van de locatie Heerenmäten heeft een weekje doorgebracht in Weilburg, de Duitse partnergemeente van Zevenaar. Docente Mona Voss schreef onderstaand verslag. Grüss Gott!

 

DOOR MONA VOSS (DOCENT LICHAMELIJKE OPVOEDING)

 

 

Dinsdag 17 mei vertrokken wij, de docenten Anja Breugelmans, Roberto Breeveld en Mona Voss, met veertien leerlingen vanuit Emmerich naar partnerstad Weilburg. Etwa fünf und halb Stunden fahren mit dem (aus, auBer, bei, mit... dus derde naamval) Zug. We werden allerhartelijkst ontvangen door veertien Duitse leerlingen en Martina. Zij zou ons de hele week begeleiden tijdens ons bezoek. We hebben zelfs een keer 's avonds bij haar thuis echt Duits gegeten: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln. Wat een leuke vrouw! En wat kan ze lekker koken.

 

Alle leerlingen verbleven bij een gastgezin. Dit verliep prima, op een enkel gezin na, maar dit werd snel opgelost. Op het programma stond onder meer een dagje meelopen op de Heinrich Von Gagern Realschule. Volgens onze leerlingen doen de Duitse leerlingen echt niets tijdens de lessen. Een opvallend verschil tussen deze school en onze school is dat iedere klas een eigen lokaal heeft. De docenten wisselen dus voortdurend van lokaal.

 

Het belangrijkste verschil tussen een docent op die school of een docent op het Liemers College is dat je als docent zo uit de personeelskamer geplukt kunt worden om een vak te geven terwijl dat  wanneer deze door een vakdocent gegeven wordt. Verder deed het mij als docent lichamelijke opvoeding pijn te moeten constateren dat er geen vakdocent lichamelijke opvoeding is.

 

Het bezoek aan Schloss Weilburg was voor mij één van de hoogtepunten van deze uitwisseling. Speciaal voor ons voerden leerlingen en oud-leerlingen van de Heinrich Von Gagern Realschule acht scènes op. Omdat niet al onze leerlingen de Duitse taal even goed machtig zijn, namen Roberto en Anja de rol van tolk-vertaler op zich und das haben sie sehr gut gemacht.

 

Een dagje shoppen mocht natuurlijk niet ontbreken, dit in combinatie met een ochtend het Mathematikum onveilig maken. Dit wiskundemuseum is zeker een aanrader wanneer je in de buurt bent. Als afsluiting hebben we pizza gegeten met onze Duitse leerlingen en collega's. Al met al was het een zeer geslaagde week. Wij zien nu al uit naar het tegenbezoek van onze nieuwe Duitse vrienden. Grüss Gott!

 

50 jaar Weilburg -Zevenaar.

Uitstekende en sfeervolle bijeenkomst in Weilburg.

 

Vrijdag 6 mei jl. vertrok een 25-koppige Zevenaarse delegatie naar Weilburg om daar het jubileum van 50 jaar partnerstad met Weilburg te vieren. De organisatie had een uitstekend programma samengesteld dat begon met het leggen van bloemen op het kerkhof van Weilburg. Hiermee werden de personen herdacht die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het stedencontact.

 

Weilburg had ook haar andere partnersteden uitgenodigd. Zij hebben samen met Weilburg en Zevenaar een boom gepland op de Europaplatz. Om de verbondenheid te bevestigen had iedereen grond van eigen bodem meegenomen waarin de boom is gepland. Aansluitend werd er nog een sportieve strijd uitgevochten via een jeu de boules wedstrijd.

 

 

's Avonds werd het jubileumfeest gehouden waar de toespraken van Bürgermeister Hans Peter Schick en onze burgemeester Jan de Ruiter de hoogtepunten waren. Burgemeester de Ruiter overhandigde hierbij ook het cadeau van de gemeente Zevenaar. Jan de Ruiter ontving uit handen van Bürgermeister Hans-Peter Schick de de Meyer-Plakette, als dank en waardering voor zijn werk voor het stedencontact in de afgelopen 15 jaar. En na een gezellige avond was het goed rusten bij de gastgezinnen waar iedereen was ondergebracht.

 

 

Zaterdag werd het Freilichtmuseum Hessenpark bezocht, een soort Openluchtmuseum zo als wij dat hebben in Arnhem. Een leuke en interessante dag die op een terras in Weilburg werd afgesloten.

Zaterdagavond was er een feestavond. Dat werd een gezellige happening met alle vertegenwoordigers van de partnersteden van Weilburg.

 

Zondagmorgen om 10.00 uur was het tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren. Het werd een afscheid met een lach en een traan en met een staande ovatie hebben allen de organisatie bedankt voor een werkelijk geweldig weekend.

 

De Zevenaarse delegatie bleef nog, want er waren wielrenners uit Zevenaar te verwelkomen. Zij waren zaterdagmorgen vertrokken en via een overnachting in Bonn arriveerden zij rond 16.00 uur in Weilburg. Een prestatie van formaat.

 

We kunnen terugkijken op een prachtige en goed geslaagde bijeenkomst en kijken al uit naar het weekend van 16, 17 en 18 september 2016 wanneer het jubileum in Zevenaar wordt gevierd.

Zet deze datum alvast in uw agenda.

 

 

Nieuwe website.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact heeft Eddie van Huet gevraagd om een nieuwe website te maken.

Het resultaat kan meer dan geslaagd worden genoemd en op enkele kleine zaken na is de website gereed en te vinden onder www.stedencontact.nl

Het Comité stelt het op prijs dat de lezers via het gastenboek op de website laat weten wat zij er van vinden.

 

 

Weihnachtsmarkt 2015 Weilburg

 

ZEVENAAR was op WEILBURGSE Weihnachtsmarkt.

 

 

In het weekeinde van 12 en 13 december jl. heeft het Zevenaars Comité voor het stedencontact Zevenaar gepresenteerd op de Weihnachtsmarkt in Weilburg.
Het was wederom een zeer sfeervol gebeuren en dat komt met name omdat de centrale Marktplaats dan uiterst fraai is verlicht en de kersthuisjes tegen de achtergrond van het Oude Raadhuis een Anton Pieck-achtig decor vormen.


Het Comité was dit keer vertegenwoordigd door Theo en Inge Gijsberts, Geert Vos en Jan Boerboom en zij hebben de bezoekers informatie gegeven over Zevenaar en de omgeving. Daarnaast werden de Weilburgers getrakteerd op enkele lekkernijtjes die typisch horen bij het Sinterklaasfeest en de kerstsfeer in Zevenaar c.q. Nederland en waarbij het gevulde speculaas vooral zeer goed in de smaak viel.
Ondanks het regenachtige weer was er veel publiek, vooral als het donker begon te worden en schitterende verlichting helemaal tot haar recht kwam. De vele belangstellenden lieten merken dat zij de Zevenaarse aanwezigheid echt op prijs stelden. Er waren mensen die vertelden over hun contacten met Nederland en herinneringen ophaalden over uitwisselingen. Verschillende "oud-Nederlanders", die naar Weilburg en omgeving waren verhuisd, kwamen hun kennis van het Nederlands "ophalen" en er waren er ook die om informatie vroegen over recreatiemogelijkheden, verenigingsuitwisselingen e.d.
Kortom: het was goed en zinvol dat Zevenaar zijn snuit heeft laten zien op de Weilburgse Weihnachtsmarkt!

 

 

 

 

.

Nieuws
Links

Privas

Tortona

Weilburg

Zevenaar

Gastenboek

 

10 t/m 13 mei

uitwisseling volwassenen

in Weilburg