Welkom op onze site

 

Fijn dat u een kijkje neemt op dewebsite van  het  Zevenaars  Comité voor het stedencontact.
Welkom  dus!

Deze website geeftt  informatieover het  stedencontact dat de  gemeente Zevenaar bijna 50 jaar geleden  heeft gesloten met  de steden Weilburg  in  Duitsland,  Privas in Frankrijk en Tortona in Italië..

 

De Zevenaarse gemeenteraad heeft besloten de stedenband met Tortona en Privas met ingang van1 januari  2008  te  beëindigen.

Zevenaar en Weilburg hebben toen afspraken gemaakt  over een nieuwe opzet van de  contacten tussen de inwoners en verenigingen..

 

De informatie op deze site heeft verschillende invalshoeken. Zo treft u onder meer onderdelen aan over

 

  • Het ontstaan van het  oorspronkelijke stedenverbond;

 

  • De praktijk c.q. de verwezenlijking van  de doelstelling;

 

  • De organisatie van het stedencontact  in  Zevenaar;

 

  • De jaarlijkse uitwisselingen voor jongeren en  volwassenen  en

        de vriendschapsbanden  tussen de diverse verenigingen  en  instellingen.

Nieuwtjes..

De website heeft ook een gastenboek en iedereen wordt van harte uitgenodigd daarvan gebruik te maken. Bijvoorbeeldd  om ook anderen te laten weten hoe je een uitwisseling hebt beleefd. Het kan te maken hebben met een reünie van stedencontactgangers of om de aandacht te vestigen op een activiteit van je vereniging met een zustervereniging.

Algemene informatie

 

Hoe is het allemaal begonnen?

 

Zevenaar is in 1965 toegetreden tot het  stedencontact.InI 1958 zijn Weilburg en Privas daarmee  begonnen. Dat had te  maken met een Frans-Duits  vriendschapsverdrag dat die twee landen na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hadden gesloten. Privas en Weilburg  vonden  na enige jaren dat het best goed zou zijn om er nog twee steden bij te halen. Zij spraken toen af dat Privas in Italië zou gaan kijken en dat Weilburg een Nederlandse stad zou benaderen. Tegelijkertijd was Zevenaar bezig om zich te oriënteren over een stedenband. Dat liep toen via de Raad van Europa in Straatsburg. Privas had intussen Tortona gevonden (1963) en twee jaar later klikte het ook tussen Weilburg en Zevenaar.

De Zevenaarse gemeenteraad heeft  in  oktober 1965 besloten  om een stedenband  aan te gaan.

 Vanaf dat moment was er dus officieel sprake van het stedencontact Privas -Tortona - Weilburg - Zevenaar.

De gemeenteraad heeft in 2007 besloten dat de stedenband met Tortona enPrivas met  ingang van 2008 werd beëindigd.

Waarom een stedencontact?

 

In het voorstel dat destijds aan de gemeenteraad is uitgebracht werd allereerst gesproken over het nut van contacten met buitenlandse gemeenten voor het aankweken van een Europees saamhorigheidsbesef. Dat besef diende te worden gezien als een noodzakelijke aanvulling van het streven naar samenwerking en integratie in Europa. Het gemeentebestuur vond dat het tot haar taak behoorde de bevolking daarover voor te lichten en in dat verband werden de uitwisselingen gezien als een visuele voorlichting. Die contacten - zo werd verder nadrukkelijk gesteld - zijn vooral waardevol als zij zo breed mogelijk worden opgezet en als de bevolking daarbij zoveel mogelijk wordt betrokken.

 

De praktijk van het stedencontact.

 

Er zijn verschillende positieve kanten aan het stedencontact. Allereerst is daar de invulling van de doelstelling:

* Laat mensen uit Europese steden op de meest gewone manier met

  elkaar  kennismaken, elkaar leren kennen.

* Geef hen de kans te ontdekken dat er gewoon verschillen bestaan

   tussen de manier van leven in bijvoorbeeld Weilburg en Zevenaar.

* Laat hen ook respect opbrengen voor die verschillende levensstijlen.

 

Met "op de meest gewone manier" wordt in het stedencontact vooral gedoeld op "zonder allerlei ingewikkelde verdragen en officieel gedoe", het moet vooral betrekking hebben op contacten tussen gewone mensen. Daarom is van het begin af aan ook bewust gekozen om de deelnemers in gastgezinnen (en dus niet in hotels o.i.d.) onder te brengen.

Welnu, die doelstelling wordt nu albijna 50 jaar  op een uitstekende manier inpraktijk gebracht  via de jaarlijkse  jongerenuitwisseling  en  de jaarlijkse bijeenkomst voor volwassenen.  Daarnaast  zijn er allerlei contacten tussen verenigingen.  Een ander positief punt is dat er steeds "nieuwe mensen" meedoen aan de verschillende activiteiten. Met andere woorden: het stedencontact blijft gelukkig niet beperkt tot een klein kringetje van mensen, maar heeft in de loop van de jaren breed ingang gevonden in alle lagen van de bevolking van de vier zustersteden.

Het is een waardevol punt dat jongeren die zelf eens hebben meegedaan aan een uitwisseling, als het ware in het stedencontact blijven hangen. Men ziet ze in een later stadium gastgezin worden en vervolgens worden het ouders van kinderen die ook weer mee gaan doen aan het stedencontact.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact

 

Het stedencontact wordt in Zevenaar uitgevoerd door het Zevenaars Comité voor het stedencontact. Dat is zogezegd een particuliere organisatie (een soort vereniging dus).

 

Vanaf het begin is daar bewust voor gekozen en de belangrijkste reden daarvoor was dat voorkomen moest worden dat het stedencontact "alleen maar iets zou worden van het gemeentehuis". Het stedencontact dient in de eerste plaats een activiteit van en voor de inwoners te zijn en geen toevallige hobby van het gemeentebestuur.

 

Dat uitgangspunt blijkt een schot in de roos te zijn. Mede door deze aanpak kreeg het stedencontact relatief snel een waardevolle plaats bij de Zevenaarse bevolking.

 

Het Comité voert dus alle taken uit die zich binnen het stedencontact voordoen. Het gemeentebestuur - dat de eindverantwoording blijft houden - stelt daarvoor jaarlijks een budget beschikbaar en aan het eind van elk jaar moet het Comité verantwoording afleggen over de besteding e.d. van dat budget.

Organisatie

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact bestaat uit de volgende personen:

 

- Jan Boerboom, K. de Jongstraat 19, tel. 525014.

- Theo Gijsberts, Oosteinde 154, tel. 525129.

- Geert Vos, Mendelssohnstraat 3, tel. 528963

- René Wijnbergen, Schepershof 75, tel. 528372.

 

Voor de organisatie van de jongerenuitwisselingen wordt het Comité geassisteerd door een aantal jongeren die eerder hebben meegedaan aan een uitwisseling.

 

Voor inlichtingen graag bij voorkeur contact opnemen met Jan Boerboom

mail: info@stedencontact.nl

 

Natuurlijk kan ook contact worden opgenomen met de overige leden van het Comité.

 

 

CONTACT meer weten
Uitwisseling
Jongeren
Volwassenen
Groepen

Bij de start van het stedencontact tussen Privas, Tortona, Weilburg en Zevenaar in 1966 is afgesproken dat elk jaar in één van de vier steden een jongerenuitwisseling wordt gehouden.

 

Het werd namelijk belangrijk gevonden dat de jongeren uit de vier zustersteden ieder jaar met elkaar in contact kwamen. In de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als het ware met eigen ogen te kunnen zien dat er concrete verschillen bestaan in de manier van leven. Dus dat "elkaar beter leren kennen" had ook de bedoeling om meer begrip te krijgen voor de verschillende levensstijlen in Europese steden en landen.

 

De jongerenuitwisseling heeft intussen dubbel en dwars bewezen dat zij een duidelijke en waardevolle bijdrage levert aan de doelstelling van het stedencontact. In meer dan 40 jaren hebben honderden jonge mensen uit de vier Europese steden met elkaar steeds een week lang opgetrokken, hun eigen wereld verruimd en allerlei waardevolle en toffe indrukken opgedaan.

 

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten  een andere, aangepaste opzet gemaakt. Zo wordt er een programma gemaakt dat meestal wordt opgebouwd rondom een bepaald thema.

 

De deelnemers worden nu ook in een centrale accommodatie ondergebracht. Zij doen mee op persoonlijke titel en bij de samenstelling van de delegaties wordt steeds de voorkeur gegeven aan "nieuwe mensen". Met andere woorden: heb je al een keer meegedaan dan kan het zijn dat je niet kunt deelnemen omdat zich voldoende "nieuwe mensen" hebben aangemeld.

 

Als de uitwisseling in Weilburg wordt gehouden krijgen de deelnemers een bijdrage in de reiskosten van 60%. De overige kosten - verblijf, organisatie e.d. - komen voor rekening van de organiserende gemeente.

 

Als Zevenaar aan de beurt is voor de organisatie van een uitwisseling doen veel jongeren, die eerder naar een bijeenkomst in een zusterstad zijn geweest, weer mee. Zij verblijven dan ook in de centrale accommodatie en/of werken mee aan de voorbereiding en uitvoering van het programma.

 

 

Sinds de start van het stedencontact in 1966 wordt elk jaar een bijeenkomst voor volwassenen georganiseerd. Net als voor de jongeren werd het ook voor de volwassen inwoners van de zustersteden belangrijk gevonden dat men met elkaar in contact kwam. Dat "elkaar beter leren kennen" was in de eerste plaats bedoeld om op het menselijk vlak - dus zonder allerlei formele verdragen e.d. - gezamenlijk toe te groeien naar dat ene Europa. Tegelijkertijd realiseerde men zich dat de verschillende levensstijlen in de zustersteden niet moesten worden "weggemoffeld", maar dat het juist van waarde is om via de jaarlijkse bijeenkomsten aan elkaar te laten zien welke unieke kanten er zitten aan die verschillende manieren van leven.

 

Die doelstellingen worden nu al bijna 50 jaren in praktijk gebracht en nog steeds kan elk jaar worden geconstateerd dat ook de bijeenkomsten voor volwassenen een waardevolle bijdrage leveren aan de versteviging en verdere uitbouw van het stedenverbond. En misschien is het wel het belangrijkst dat de Zevenaarse delegaties bijna altijd een goede doorsnee vormen van de plaatselijke bevolking.

 

De uitwisseling wordt ieder jaar rond Hemelvaart (of in september) gehouden en duurt 3 of 4 dagen. De stad "die op bezoek komt" is vertegenwoordigd met een delegatie van ca. 15 personen.

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten een andere, aangepaste opzet gekozen.

 

Voor de bijeenkomsten wordt een programma gemaakt dat veelal een mix is van een kennismaking met de stad en zijn inwoners en het bezoeken van verschillende bezienswaardigheden. Het onderlinge contact van de deelnemers (in de leeftijd van ca. 21 - 60 jaar) staat daarbij steeds centraal

 

Alle delegatieleden worden altijd ondergebracht in gastgezinnen.

 

Iedereen die is geïnteresseerd in het stedencontact kan meedoen; het enige wat men hoeft te doen is reageren op de berichten die in de plaatselijke pers verschijnen.

 

Als Zevenaar "op bezoek gaat" in Weilburg bij de samenstelling van de delegatie steeds de voorkeur gegeven aan "nieuwe mensen". Deelnemers krijgen een bijdrage in de reiskosten van 40%.

 

Als Zevenaar aan de beurt is voor de organisatie van de uitwisseling kunnen belangstellenden zich opgeven als gastgezin en - uiteraard - meedoen aan het programma.

 

 

UITWISSELINGEN EN SUBSIDIE

 

In de loop van de jaren zijn talloze contacten ontstaan tussen groepen, verenigingen en instellingen in de verschillende zustersteden. Die contacten monden dan vaak uit in (jaarlijkse) uitwisselingen waarbij men bij elkaar op bezoek gaat en waarbij de gezamenlijke hobby of activiteit (bijvoorbeeld muziek, sport, sociaal-cultureel werk) of de vorm van het onderwijs de basis vormt voor de activiteiten.

 

De contacten tussen Zevenaarse en Weilburgse verenigingen zijn de laatste jaren flink verstevigd en/of uitgebreid. Dat komt onder meer door het feit dat de verenigingsstructuur in de twee steden veel op elkaar lijken. Het heeft ook te maken met de (relatief) korte afstand tussen de beide zustersteden.

 

Verenigingen en instellingen die contacten (gaan) onderhouden met zusterorganisaties in Weilburgkunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de organisatiekosten. De toekenning van zo'n bijdrage is ook afhankelijk van het aantal aanvragen dat jaarlijks binnenkomt. En: zo nodig wordt voorrang verleend aan nieuwe initiatieven.

 

Om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen dient in principe vóór 1 april van het jaar waarin de uitwisseling plaatsvindt een aanvraag te worden ingediend bij het Zevenaars Comité voor het stedencontact, K. de Jongstraat 19, 6904 BE Zevenaar.

 

Men kan natuurlijk ook nadere informatie inwinnen bij de secretaris van het Comité, Jan Boerboom, tel. 525014.

 

 

Uitwisseling volwassenen 2019 afgelast!

 

Geachte dames en heren,

 

 

Wij hebben uit Weilburg bericht gekregen dat er maar een kleine delegatie naar Zevenaar kan komen.

Dat heeft een paar oorzaken. In het weekeinde van 6 – 8 september a.s. komt een grote delegatie uit de Luxemburgse zusterstad Colmar-Berg naar Weilburg om daar deel te nemen aan/aanwezig te zijn bij het zogeheten Brunnenconcert. Dat heeft tot gevolg dat diverse mensen uit onze zusterstad betrokken zijn bij de organisatie (verlenen van onderdak, werkgroepen van de organisatie e.d.).

 

Daarnaast blijkt dat men in Weilburg onvoldoende mogelijkheden heeft of geen medewerking krijgt bij het vragen van verlof voor hun verblijf op donderdag en vrijdag in Zevenaar. In het verleden speelde dit aspect veel minder, omdat dan "gebruik kon worden gemaakt" van de vrije dagen van/rondom Hemelvaart.

 

In gezamenlijk overleg hebben wij besloten dat in verband met bovengenoemde omstandigheden de bijeenkomst voor volwassenen 2019 wordt afgelast. Wij betreuren dat, maar wij vinden het niet zinvol om een programma en de daarmee verband houdende activiteiten te organiseren in de wetenschap dat daaraan door slechts een kleine groep Duitse gasten wordt deelgenomen. Burgemeester Lucien van Riswijk, zijn collega Johannes Hanisch en onze Weilburgse zustervereniging zijn het daar volledig mee eens.

 

Wij hebben bij verschillende gelegenheden duidelijk gemaakt het vooral op prijs te stellen dat men als gastgezin een waardevolle bijdrage wil leveren aan de organisatie en het welslagen van de bijeenkomst die nu dus helaas is afgelast. Die mening delen wij nog steeds. Wij hopen dat wij binnenkort – ook na overleg met onze Weilburgse vrienden – aan u kunnen laten weten op welke wijze een alternatief kan worden gevonden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact,

René Wijnbergen, Geert Vos, Theo Gijsberts en Jan Boerboom.

 

 

Dweil(Barok)orkest WIJ uut Zėnder was een topper op de 30ste Residenzmarkt!

 

dinsdag 23 oktober

 

Jan van der Velden doet verslag.

 

WIJ laat weten dat men heel veel positieve reacties heeft ontvangen van de Gemeente Weilburg en van het publiek. De groep zag er ook geweldig uit. De outfit was aangepast aan de sfeer van de Residenzmarkt zoals op de foto is te zien.

 

 

Burgemeester Johannes Hanisch opende het evenement op zaterdag 12 oktober en die dag  viel het mee met de drukte. Zondag was dat wel anders want toen was het enorm druk.

 

"WIJ uut Zėnder" heeft zusterstad Zevenaar weer op een geweldige muzikale manier gerepresenteerd. Van alle kanten kreeg men heel veel positieve reacties.

WIJ heeft daarvan genoten en ook daarom hoopt men dat ze volgend jaar weer kunnen spelen in Weilburg.

 

WIJ bedankt ook het Zevenaars Comité voor het Stedencontact dat het optreden met een leuke bijdrage heeft gesteund.

 

 

Dweilorkest WIJ uut Zènder gaat weer naar Weilburg!

 

dinsdag 8 oktober

 

 

De Residenzmarkt in Weilburg is een traditierijke markt waar vele handelaren hun producten aanbieden. Een belangrijk onderdeel van de markt is dat er ook veel streekproducten uit de omgeving van Weilburg te koop zijn.

 

De Residenzmarkt is dit jaar op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019.

Ook Zevenaar is hier vertegenwoordigd, niet met typische Zevenaarse streekproducten maar met muzikale noten van dweilorkest Wij, een graag geziene gast in Weilburg.

 

Naast de markt zijn ook beide dagen alle winkels geopend en is het Bergbau en Stadsmuseum beide dagen geopend en is de entree gratis. Ook het Weilburger Schloss is geopend maar daar betaalt u wel een entreeprijs.

 

Daarnaast zijn er vele verrassingen in verband met het dertigjarig jubileum van de Residenzmarkt.

 

Nog nooit in Weilburg geweest? Dan is dit een mooie gelegenheid!

Weilburg is sowieso een prachtig stadje waar het goed toeven is en er zijn een aantal prima hotels.

Kijk maar eens op www.weilburg.de

 

 

 

Brandweer Weilburg op bezoek in Zevenaar

 

ma 30 sep 2019, 10:54

 

ZEVENAAR - Brandweervereniging Zevenaar was onlangs gastheer van de Feuerwehr van de zusterstad Weilburg. Het gezelschap werd welkom geheten met kaffee und kuchen.

 

Na een lunch en rondgang langs het brandweermateriaal in de kazerne van de Zevenaarse brandweer werd gesproken met het Comité Stedencontact Zevenaar.

 

In de geschiedenis van het Stedencontact zijn er meerdere contacten geweest met de Feuerwehr van Weilburg. Er is nu afgesproken dat het contact geïntensiveerd zal worden. Hierbij worden beide afdelingen van de jeugdbrandweer betrokken.

 

Er zijn volgens de brandweer weinig verschillen met het Duitse materieel. In het laatste decennium is zelfs, mede door de samenwerking met Elten, hard gewerkt aan de verschillen tussen de koppelingen in de brandweerslangen. Voor samenwerking in het grensgebied is dat van groot belang.

 

Er bestaat bij de gasten uit Weilburg veel waardering voor de werkwijze van de Regionale Post in Zevenaar van Gelderland Midden.

 

Er was tijdens de uitwisseling ook ruimte voor ontspanning. Zo was er een gezellige avond, compleet met speenvarken en een bezoek aan de bierbrouwerij in Zevenaar.

 

 

Uitwisseling volwassenen 2019 afgelast!

 

Geachte dames en heren,

 

 

Wij hebben uit Weilburg bericht gekregen dat er maar een kleine delegatie naar Zevenaar kan komen.

 

Dat heeft een paar oorzaken. In het weekeinde van 6 – 8 september a.s. komt een grote delegatie uit de Luxemburgse zusterstad Colmar-Berg naar Weilburg om daar deel te nemen aan/aanwezig te zijn bij het zogeheten Brunnenconcert. Dat heeft tot gevolg dat diverse mensen uit onze zusterstad betrokken zijn bij de organisatie (verlenen van onderdak, werkgroepen van de organisatie e.d.).

 

Daarnaast blijkt dat men in Weilburg onvoldoende mogelijkheden heeft of geen medewerking krijgt bij het vragen van verlof voor hun verblijf op donderdag en vrijdag in Zevenaar. In het verleden speelde dit aspect veel minder, omdat dan "gebruik kon worden gemaakt" van de vrije dagen van/rondom Hemelvaart.

 

In gezamenlijk overleg hebben wij besloten dat in verband met bovengenoemde omstandigheden de bijeenkomst voor volwassenen 2019 wordt afgelast. Wij betreuren dat, maar wij vinden het niet zinvol om een programma en de daarmee verband houdende activiteiten te organiseren in de wetenschap dat daaraan door slechts een kleine groep Duitse gasten wordt deelgenomen. Burgemeester Lucien van Riswijk, zijn collega Johannes Hanisch en onze Weilburgse zustervereniging zijn het daar volledig mee eens.

 

Wij hebben bij verschillende gelegenheden duidelijk gemaakt het vooral op prijs te stellen dat men als gastgezin een waardevolle bijdrage wil leveren aan de organisatie en het welslagen van de bijeenkomst die nu dus helaas is afgelast. Die mening delen wij nog steeds. Wij hopen dat wij binnenkort – ook na overleg met onze Weilburgse vrienden – aan u kunnen laten weten op welke wijze een alternatief kan worden gevonden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact,

René Wijnbergen, Geert Vos, Theo Gijsberts en Jan Boerboom.

In september ontvangt Zevenaar Weilburg.

 

De komende bijeenkomst voor volwassenen in Zevenaar wordt gehouden van 5 to 8 september a.s.

Bij de samenstelling van het programma wordt een nieuw onderdeel ingevoerd dat op  vrijdag 6 september in praktijk wordt gebracht. Het bestaat uit de volgende elementen.

* Bezichtiging/excursie nieuwe gemeentehuis.

* Informatie over het "nieuwe werken" in de gemeentelijke organisatie.

* Lunch

* Bezichtiging/excursie Hal12.

 

Het Zevenaars Comité wil daarmee bereiken dat de deelnemers "meer bewust" gaan meedoen, dus dat de gasten en gastgezinnen vooral ook meedoen omdat zij concreet belangstelling hebben voor dat programmaonderdeel.

 

Het Comité hoopt dat dit nieuwe onderdeel ook enthousiast wordt ontvangen door de Zevenaarse (kandidaat)gastgezinnen. In Weilburg zal bij de werving van de deelnemers hiervoor ook extra aandacht worden gevraagd.

Spreekt u dit aan? Meldt u zich dan aan als gastgezin. Dat kan bij voorkeur via het e-mailadres info@stedencontact.nl. U kunt ook contact opnemen met Jan Boerboom, tel. 0316 525014.

Of u geeft zich op via dit inschrijfformulier.

 

En wat let u om uw familie en kennissen ook te vragen om mee te doen aan deze vernieuwde uitwisseling. Zo'n deelname levert echt leuke en interessante ervaringen op!

Ter informatie: de Weilburgers komen donderdagavond 5 september aan. De zaterdag 7 september kan worden ingevuld door de gastgezinnen en wordt afgesloten met een gezellige avond. Zondag 8 september vertrekken de gasten tegen het middaguur weer naar Weilburg.

Het Zevenaars Comité hoort graag van u!

P.S. Zie ook onderstaand artikel uit de Zevenaar Post

 

 

 

Lucien van Riswijk ontmoet Johannes Hanisch.

 

Onlangs heeft burgemeester Lucien van Riswijk kennisgemaakt met zijn collega Johannes Hanisch in zusterstad Weilburg.

Het "klikte" meteen tussen de twee collega's en zij hebben met elkaar over allerlei zaken gesproken. Uiteraard is ook van gedachten gewisseld over de stedenband en de toekomst van de al uitstekende contacten tussen Zevenaar en Weilburg.

Men was echt voldaan over deze ontmoeting!

 

 

28-02-2019 uit de Zevenaar Post

 

Dag vrienden van het stedencontact,

 

Wij willen onze "familie" weer even bijpraten over enkele zaken van het stedencontact.

 

1. Nieuwe portefeuillehouder Lucien van Riswijk.

We hebben een nieuwe burgemeester en dus ook een nieuwe portefeuillehouder voor het stedencontact.

Enkele weken geleden hebben we gesproken met Lucien van Riswijk en we zijn echt tevreden over de resultaten van dit aangename overleg. De heer Van Riswijk is daadwerkelijk geïnteresseerd in en enthousiast over de stedenband met Weilburg. Hij liet ons ook weten dat hij vindt dat de gemeenteraad en het college zich meer zouden kunnen bezighouden met het stedencontact en hij is van plan daaraan aandacht te besteden.

De heer Van Riswijk ziet zich als "partner" van ons Comité, denkt graag met ons mee en zal ons gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Wij zijn blij met deze positieve insteek van de portefeuillehouder en er van overtuigd dat we samen zullen komen tot een goede voortzetting van de stedenband.

 

 

2. Het Liemers College op bezoek in Weilburg.

Onlangs is een groep leerlingen van het Liemers College naar Weilburg vertrokken. Een eerste impressie van deze uitwisseling kregen we van de leerkrachten en geven we graag aan jullie door.

 "Graag laten we u weten dat de jaarlijkse uitwisseling met leerlingen van het Liemers College (locatie Zonegge) in Zevenaar met twee scholen in partnerstad Weilburg in volle gang is. Mede dankzij een bijdrage van het Stedencontact Zevenaar wordt deze jonge traditie steeds meer een vaste waarde in het programma op alle drie de scholen. De Leerlingen van de Mankelschule en de Gagernschule zijn deze dagen gastheer en gastvrouw voor hun Nederlandse gasten die in de families en hun woningen worden opgenomen.

Onder het motto 'kijken over de rand van je bord' ervaren ze elkaars leven, school, gewoontes, eten, opvoeding enz.; dingen die voor Duitse kinderen gewoon zijn komen soms vreemd over. Zo schijnen niet alleen de Duitse huizen maar ook de kamers van de kids groter te zijn. Eten 'ze' echt die lekkere broodjes bij het ontbijt en drinken alleen water met prik. Ook zijn Duitse kinderen veel gehoorzamer of, anders gezegd,  beleefder tegenover volwassenen. Ze gaan niet op de fiets maar met de bus naar school en 'ze mogen hun mobiel daar niet gebruiken!’ vinden we belachelijk natuurlijk, haha.

Op het programma staan deze week o.a. lessen volgen, vrije tijd besteden of ‘chillen en hangen' vertalen hoeft niet; ze begrijpen elkaar, gezamenlijk bowlen en eten en ook nog een tripje naar Frankfurt.

Donderdagavond is de groep weer terug op station Zevenaar. In september zijn de rollen omgedraaid; dan komen de Weilburgers naar Zevenaar en omgeving. De uitwisseling wordt begeleid door twee docenten; Paul Buser en Wilbert Landman".

 

3. Activiteiten in 2019.

Wij hebben met de burgemeester van Weilburg, Johannes Hanisch, gesproken over de activiteiten in 2019. Daarbij is afgesproken dat de frequentie van de bijeenkomsten voor volwassenen wordt veranderd. We gaan jaarlijks geen "dubbele" uitwisselingen meer houden. Dat houdt in dat we dit jaar een bijeenkomst houden in Zevenaar en in 2020 in Weilburg. Tevens is afgesproken dat er een andere opzet van het programma komt. Er wordt minder aandacht besteed aan "sight seeing" en er komt meer ruimte voor "informatieve onderdelen". Dat kan/zal ook betekenen dat een "ander soort deelnemers" wordt aangesproken.

Wij gaan dit plan nader uitwerken en houden jullie zeker op de hoogte.

 

Jullie krijgen de groeten van René Wijnbergen, Geert Vos, Theo Gijsberts en Jan Boerboom.

 

 

 

29-9-2018 uit de Zevenaar Post

 

Uitwisseling jeugd stedencontact: 'Binnen minuut was ijs gebroken'

 

 

ZEVENAAR - Onlangs brachten vijftien leerlingen van de school uit Weilburg een bezoek aan Zevenaar. Ze verbleven bij gastgezinnen waarvan de leeftijdsgenoten studeren aan het LiemersCollege. De Duitse leerlingen waren best een beetje nerveus bij aankomst bij het gastgezin. "Maar binnen een minuut was het ijs gebroken en werd het thuis echt gezellig."

 

Floor uit Zevenaar, Lucia en Fabianne uit Weilburg vertellen honderduit over hun belevenissen op de school in Zevenaar. "Het aantal leerlingen in de klassen in de Jacob Mankel Schule Weilburg is kleiner, nooit meer dan 27 of 28 leerlingen. Dit aantal houdt het allemaal overzichtelijk. Ik denk dat dat prettiger is voor ons als leerlingen en het onderwijzend personeel. Een ander verschil is het heen en weer geloop in het Liemers College als de leerlingen naar een andere klas moeten om daar de volgende les te volgen. Wij blijven doorgaans in dezelfde klas. Maar daarentegen mogen wij onze smartphones niet mee in de klas nemen!"

 

Volgens Jan Boerboom van het stedencontact waren de gasten zeer te speken over de architectuur van het Liemers College Landeweer in Groot Holthuizen en de goed geoutilleerde praktijkruimtes, die wellicht mede, volgens de gasten uit Weilburg, een positieve invloed zouden kunnen hebben op het studieresultaat.

 

Lucia en Fabianne zijn ook onder de indruk van de digitale schoolborden met touchscreens waarop les gegeven wordt, onder meer via een beamer waarmee het onderwerp op een pc-beeldscherm op het digibord geprojecteerd kan worden. Lucia en Fabianne gaan dagelijks met een schoolbus naar de school toe en terug. "In Zevenaar komt iedereen met de  ets. Dat lukt bij ons niet, dan zijn we twee uur onderweg. Bovendien is het bij ons erg heuvelachtig."

 

De Duitse leerlingen woonden een paar schoollessen bij. En deden mee aan een quiz met vragen over Europa, Nederland en Duitsland. Ook werd discussie gevoerd over gebruik van drugs. "In Nederland heerst een gedoogsfeer. Bij ons in Duitsland is het gebruik heimlich.

 

Ook werd Amsterdam bezocht. "Wat lopen er veel mensen in Amsterdam rond", zegt Lucia verbaasd.

 

 

 

Nieuws
Links

Privas

Tortona

Weilburg

Zevenaar

Gastenboek