Uitwisselingen

',
',
',
',
',
',
',
',
',
',

Subsidie

In de loop van de jaren zijn talloze contacten ontstaan tussen groepen, verenigingen en instellingen in de  zustersteden. Daarbij gaat het om (jaarlijkse) uitwisselingen waarbij men bij elkaar op bezoek gaat en waarbij de gezamenlijke hobby of activiteit (bijvoorbeeld muziek, sport, sociaal-cultureel werk) of de vorm van het onderwijs de basis vormt voor de activiteiten.

Vanaf 2009 zijn de contacten tussen Zevenaarse en Weilburgse verenigingen flink verstevigd en/of uitgebreid. Dat heeft onder meer te maken met de (relatief) korte afstand tussen de beide zustersteden.

Verenigingen en instellingen die contacten (gaan) onderhouden met zusterorganisaties in Weilburg kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de organisatiekosten. De toekenning van zo’n bijdrage is ook afhankelijk van het aantal aanvragen dat jaarlijks binnenkomt. En: zo nodig wordt voorrang verleend aan nieuwe initiatieven.

Om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen kan een aanvraag te worden ingediend bij het Zevenaars Comité voor het stedencontact, K. de Jongstraat 19, 6904 BE Zevenaar.

Men kan natuurlijk ook nadere informatie inwinnen bij de secretaris van het Comité, Jan Boerboom, tel. 525014.

Voor de volledigheid wordt ook de aandacht gevestigd op onderdeel Recente ontwikkelingen van de Algemene Informatie op deze website.

Jongeren

Bij de start van het stedencontact tussen Privas, Tortona, Weilburg en Zevenaar in 1966 is afgesproken dat elk jaar in één van de vier steden een jongerenuitwisseling wordt gehouden.

Het werd namelijk belangrijk gevonden dat de jongeren uit de vier zustersteden ieder jaar met elkaar in contact kwamen. In de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als het ware met eigen ogen te kunnen zien dat er concrete verschillen bestaan in de manier van leven. Dus dat “elkaar beter leren kennen” had ook de bedoeling om meer begrip te krijgen voor de verschillende levensstijlen in Europese steden en landen.

De jongerenuitwisseling heeft intussen dubbel en dwars bewezen dat zij een duidelijke en waardevolle bijdrage levert aan de doelstelling van het stedencontact. In meer dan 40 jaren hebben honderden jonge mensen uit de vier Europese steden met elkaar steeds een week lang opgetrokken, hun eigen wereld verruimd en allerlei waardevolle en toffe indrukken opgedaan.

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten een andere, aangepaste opzet gemaakt. Die wordt uitgevoerd door het Liemers College in Zevenaar en de Gagernschule in Weilburg. De leerkrachten en de leerlingen maken samen een programma voor een uitwisseling dat meestal wordt opgebouwd rondom een bepaald thema en wordt voorbereid met behulp van mail- en appcontacten tussen leerlingen.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact verleent steeds een bijdrage in de organisatie- en reiskosten van een uitwisseling.

Volwassenen

Sinds1966 werd elk jaar een bijeenkomst voor volwassenen georganiseerd. Net als voor de jongeren werd het ook voor de volwassen inwoners van de zustersteden belangrijk gevonden dat men met elkaar in contact kwam. Dat “elkaar beter leren kennen” was in de eerste plaats bedoeld om op het menselijk vlak – dus zonder allerlei formele verdragen e.d. – gezamenlijk toe te groeien naar dat ene Europa. Tegelijkertijd realiseerde men zich dat de verschillende levensstijlen in de zustersteden niet moesten worden “weggemoffeld”, maar dat het juist van waarde is om via de jaarlijkse bijeenkomsten aan elkaar te laten zien welke unieke kanten er zitten aan die verschillende manieren van leven.

Die doelstellingen worden nu al meer dan 50 jaren in praktijk gebracht en nog steeds kan worden geconstateerd dat ook de bijeenkomsten voor volwassenen een waardevolle bijdrage leveren aan de versteviging en verdere uitbouw van het stedenverbond. En misschien is het wel het belangrijkst dat de Zevenaarse delegaties bijna altijd een goede doorsnee vormen van de plaatselijke bevolking.

Vanaf 2009 is er geen uitwisseling meer met Tortona en Privas. Zevenaar en Weilburg hebben voor deze bijeenkomsten een andere, aangepaste opzet gekozen. Er wordt een programma gemaakt met een projectmatige opzet waarbij de deelnemers kennis en informatie uitwisselen en waarvoor inwoners, vakgroepen en/of instanties worden uitgenodigd.

Zie ook het onderdeel Recente Ontwikkelingen van de Algemene Informatie op deze website